Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để download tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 6 có đáp án


Mục lục bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm soát 1 huyết Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề đánh giá 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “play + môn thể thao”: đùa môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi thường xuyên dành vào cuối tuần chơi ước lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia ở thời bây giờ đơn do bao gồm mốc thời gian “every”

Dịch: Linda gồm tiết giờ đồng hồ Anh vào vật dụng 3, 5 với 6 từng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô nhỏ nhắn khá nhút nhát. Cô ko nói nhiều khi gặp mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cụm từ chỉ địa điểm “between…and…”: sinh hoạt giữa…và…

Dịch: – bé mèo đâu rồi? – Nó sinh hoạt giữa chiếc bàn và giá bán sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do bao gồm mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường xuyên làm chấm dứt bài tập về nhà thời gian 8 giờ đồng hồ tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: gồm 2 chiếc cây viết chì bên trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “do physical exercise”: bầy dục

Dịch: chúng ta nên tập thể dục thường xuyên xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời lúc này đơn

Dịch: tất cả phải Bobby thường làm cho thí nghiệm đồ vật lý sau giờ học tập không?


Question 9: We _________ to the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhiều từ “go to lớn the judo club” đi mang đến câu lạc cỗ judo

Dịch: cửa hàng chúng tôi đến câu lạc cỗ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson khổng lồ us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. Lớn explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tại tiếp diễn do gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học cho chúng mình đấy.


Question 11: – What do you bởi in your free time? – I always ________ books in my không tính tiền time.

A. Is reading B. Khổng lồ read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời lúc này đơn vì bao gồm trạng từ bỏ “always”

Dịch: – Lúc nhàn hạ cậu có tác dụng gì? – Tớ luôn luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Lớn ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp nối vì có trạng từ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đang đạp xe cho trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To lớn visit D. To lớn visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me khổng lồ study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “be too adj (for sb) khổng lồ V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ bắt đầu này thừa khó bắt buộc tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) tía Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks khổng lồ school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him khổng lồ school. He loves Literature & English. Today he has Physics, Chemistry & English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường trung học cơ sở Ba Đình trên phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời chỗ nào đến khu vực nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vị thế

Dịch: Cậu ấy sống khá ngay sát trường, chính vì như vậy cậu ấy thường đi dạo với một vài tín đồ bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tại tiếp nối vì có mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng bây giờ bố cậu ấy đang gửi cậu ấy đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go to school. My school is not very far from my house so I often go khổng lồ school on foot. But today I ride my bike because I want khổng lồ attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter lớn six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By bike C. By car D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của tôi không xa khỏi bên tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want khổng lồ attend my English class after school.”

Dịch: Tôi hy vọng tham gia lớp giờ đồng hồ Anh sau giờ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling khổng lồ work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở hiện tại đơn vì bao gồm mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe đồ vật mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: nghỉ ngơi trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ phân tách ở dạng số những “are”

Dịch: toàn bộ các môn ở trường bắt đầu của tôi thường rất thú vị.


Question 3: Helen/ vì chưng / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English chạy thử gooder than I do.

B. Helen does this English demo better than I do.

C. Helen is doing this English test good than I do.

D. Helen do this English kiểm tra better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to lớn study hard khổng lồ please our parents.

B. We ought studying hard to please our parents.

C. We ought to study hard to lớn pleasing our parents.

D. We ought to lớn studying hard lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “ought to V”: tất cả bổn phận phải làm gì

Dịch: họ phải học cần cù để làm bố mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: " Recommendations Là Gì ? Ý Nghĩa Của Recommend Trong Kinh Doanh

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tiếp tục vì tất cả mốc thời gian “at present”

Dịch: bây chừ Bing đang đánh tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight đen hair.

B. My teacher has straight đen long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight đen hair” tóc dài, thẳng cùng đen.

Dịch: thầy giáo tôi gồm mái tóc dài, thẳng cùng đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không tính phí spends.

B. He spends most his không tính tiền time of playing sports.

C. He spends most of his không tính phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính tiền time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: kết cấu “spend + thời hạn + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành đa số thời gian rảnh nghịch thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her to take và ask your teacher the form to sign.

B. Please your teacher her take the size to & ask lớn sign.

C. Please sign khổng lồ take khung your teacher ask khổng lồ the her and.

D. Please take the khung to your teacher and ask her to sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “take st to lớn sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb lớn V” yêu cầu ai làm cho gì

Dịch: vui tươi mang lá đối chọi đến mang lại cô giáo của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil & a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “There is + a/ an + N”

Dịch: có một chiếc cây viết chì, 1 loại compa, với 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi nạp năng lượng tiệm, ăn uống ngoài

Dịch: về tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm cho gì

Dịch: Tôi mê say học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: chuyển đổi giữa 2 cấu trúc “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi gồm 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to vì chưng homework after class

A. Students must do homework after class.

B. Students may vì homework after class.

C. Students can vày homework after class.

D. Students have to vì homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “have khổng lồ V” = “ought khổng lồ V”: gồm bổn phận đề nghị làm gì

Dịch: học sinh cần đề nghị làm bài bác tập sau giờ đồng hồ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough to be in my class.

A. That little girl is too young to lớn be in my class.

B. That little girl is old enough lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young lớn be in my class.

D. That little girl is young enough to lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: biến đổi 2 cấu trúc “Be adj enough to lớn V” (đủ như thế nào để làm gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vì sao bị sa tử cung, nguyên nhân

 • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

 • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

 • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.