Postpaid là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú opdaichien.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Postpaid là gì

When they skết thúc their post-paid return envelope, bachồng comes a load of literature telling them how they can earn £1.50 to lớn £2 per envelope.
While international roaming is available lớn all post-paid customers, it must first be activated through customer service.
The cell phone providers (that is, the wireless carriers) typically charge a monthly fee for the post-paid plans.
When a web3_user goes over the minutes allowed under the particular post-paid cell phone plan, he is charged separately for the extra minutes.
A few early issued items were embossed but generally the post-paid impressed stamps were typographed.
Mobily said that the service will be available for post-paid and pre-paid subscribers at monthly fees.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press tốt của các công ty cấp giấy phép.
*Xem thêm: Tự Hại ( Self Harm Là Gì ? Kỳ 1: Những Điều Nên Biết Về Tự Hại (Self

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Reimbursement Bank Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Tín Dụng Thư

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức