Pseudo là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự opdaichien.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Pseudo là gì

The target moved pseudo-randomly during two segments of each trial, whereas the other segment was the same throughout the four sessions.
Moreover, several of his incorrect responses for novel verbs had -ed endings that contained a pause before the -ed ending, consistent with a pseudo-suffixation strategy.
Clearly, these semicircles form a collection of pseudo-segments, that is, each pair of them intersects at most once.
To remedy interrater variation, one might sover teams of trained observers as pseudo-patients khổng lồ each of the selected physicians.
The order of the trials was mixed pseudo-randomly, so that no target or competitor was allowed to appear twice consecutively.
It rather focuses on the activity of the strengthening of the navy in the manner of clefts and pseudo-clefts.
Although the (pseudo) first-order kinetics can describe afterripening of red rice, they probably reveal only a synthesis of several component processes.
Các cách nhìn của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của các biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press xuất xắc của các nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Xóa Tài Khoản User Trên Windows 10 Hoàn Toàn

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: The Serine Protease Là Gì - Structural Role Of Gly193 In Serine Proteases

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức