Kaposi's Sarcoma Kaposi Là Gì

","IsRestricted":false,"ImageWidth":"500","ImageHeight":"368","ItemId":"f65761b6-0044-42ae-b391-e35158917b13","Title":"Kaposi%20Sarcoma%20%28C%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%29","Description":"%3Cp%20%3EKaposi%20sarcoma%20%28KS%29%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20kh%E1%BB%91i%20u%20m%E1%BA%A1ch%20m%C3%A1u%20do%20nhi%E1%BB%85m%20herpesvirus%20typ%208.%20KS%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%20x%E1%BA%A3y%20ra%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20xuy%C3%AAn%20nh%E1%BA%A5t%20%E1%BB%9F%20nh%E1%BB%AFng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%B4ng%20l%E1%BB%9Bn%20tu%E1%BB%95i%2C%20kh%C3%B4ng%20%C4%91au%20v%C3%A0%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20b%E1%BB%8B%20gi%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%A1n%20%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20nh%E1%BB%8F%20c%C3%A1c%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%AAn%20da%20c%E1%BB%A7a%20chi%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi.%20C%C3%A1c%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20%E1%BB%9F%20da%20l%C3%A0%20c%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%91m%20m%C3%A0u%20t%C3%ADm%2C%20h%E1%BB%93ng%20ho%E1%BA%B7c%20%C4%91%E1%BB%8F%20kh%C3%B4ng%20tri%E1%BB%87u%20ch%E1%BB%A9ng%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20k%E1%BA%BFt%20h%E1%BB%A3p%20th%C3%A0nh%20c%C3%A1c%20m%E1%BA%A3ng%20v%C3%A0%20n%E1%BB%91t%20s%E1%BA%A7n%20m%C3%A0u%20xanh%20t%C3%ADm%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91en.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/kaposis_sarcoma_classic_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/kaposis_sarcoma_classic_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v21366840_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Kaposi%20Sarcoma%20%28C%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Tấm hình của Sol Silverman, Jr., trải qua Thỏng viện hình hình họa y tế công cộng của Trung chổ chính giữa kiểm soát và điều hành với chống ngừa dịch bệnh lây lan.

Bạn đang xem: Kaposi'S Sarcoma Kaposi Là Gì


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"700","ImageHeight":"464","ItemId":"d53198cd-aa01-4cc4-92c5-af4459422c6d","Title":"Sarcom%20Kaposi%20%28Li%C3%AAn%20quan%20v%E1%BB%9Bi%20AIDS%29","Description":"%3Cp%20%3ESarcoma%20Kaposi%20%28KS%29%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20kh%E1%BB%91i%20u%20m%E1%BA%A1ch%20m%C3%A1u%20do%20nhi%E1%BB%85m%20herpesvirus%20typ%208.%20KS%20li%C3%AAn%20quan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20AIDS%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20kh%E1%BB%91i%20u%20%C4%91a%20trung%20t%C3%A2m%20x%C3%A2m%20l%E1%BA%A5n%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20g%E1%BA%B7p%20%E1%BB%9F%20m%E1%BA%B7t%2C%20th%C3%A2n%2C%20b%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20ni%C3%AAm%20m%E1%BA%A1c%2C%20b%E1%BA%A1ch%20huy%E1%BA%BFt%20ho%E1%BA%B7c%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ti%C3%AAu%20h%C3%B3a.%20C%C3%A1c%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20xu%E1%BA%A5t%20hi%E1%BB%87n%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20d%E1%BA%A1ng%20m%C3%A0u%20xanh%20lam%20%C4%91%E1%BA%BFn%20c%C3%A1c%20h%E1%BA%A1t%20m%C3%A0u%20x%C3%A1m%2C%20m%E1%BA%A3ng%20ho%E1%BA%B7c%20kh%E1%BB%91i%20u.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/kaposis_sarcoma_aids-associated_orig_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/kaposis_sarcoma_aids-associated_orig_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v21366846_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Sarcom%20Kaposi%20%28Li%C3%AAn%20quan%20v%E1%BB%9Bi%20AIDS%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Kapomê say Sarcoma (Giai đoạn đầu)


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"815","ImageHeight":"572","ItemId":"58bf9511-0812-407d-81c5-c4211b8444f5","Title":"Kaposi%20Sarcoma%20%28Giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BA%A7u%29","Description":"%3Cp%20%3EC%C3%A1c%20n%E1%BB%91t%20%C4%91%E1%BB%8F%20t%C3%ADa%20tr%C3%AAn%20da%20v%C3%B9ng%20mi%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20b%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n%20d%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADnh%20v%E1%BB%9Bi%20HIV%20g%E1%BB%A3i%20%C3%BD%20Kaposi%20sarcoma.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/420_kaposi_sarcoma_early_stage_hiv_slide_31_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/420_kaposi_sarcoma_early_stage_hiv_slide_31_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v26489822_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Kaposi%20Sarcoma%20%28Giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BA%A7u%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Kapođắm đuối Sarcoma (đưa ra trên)


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1004","ImageHeight":"651","ItemId":"99042d95-5967-42f4-8df5-5b64ad14cb80","Title":"Kaposi%20Sarcoma%20%28chi%20tr%C3%AAn%29","Description":"%3Cp%20%3EB%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20n%C3%A0y%20cho%20th%E1%BA%A5y%20nh%E1%BB%AFng%20m%E1%BA%A3ng%20m%C3%A0u%20t%C3%ADm%20tr%C3%AAn%20c%E1%BA%B3ng%20tay%20%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20nhi%E1%BB%85m%20HIV.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/317_hiv_slide_25_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/317_hiv_slide_25_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v26440669_vi","Placement":null,"IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Kaposi%20Sarcoma%20%28chi%20tr%C3%AAn%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
Kapođê mê sarcoma (KS) là 1 khối u huyết mạch nhiều ổ gây ra vày herpesvirut một số loại 8. Nó rất có thể xảy ra trong số bệnh dịch cổ xưa, tương quan đến AIDS, hoặc bởi tính quánh hữu (sống châu Phi), và chứng rối loạn về cảm giác thẩm mỹ và làm đẹp (ví dụ, sau khoản thời gian ghép ghnghiền nội tạng). Chẩn đoán thù dựa vào sinch thiết. Việc khám chữa các tổn định thương mặt phẳng không đau bao gồm phẫu thuật mổ xoang rét, đông năng lượng điện, cắt vứt, hoặc xạ trị tia năng lượng điện tử. Lúc bệnh lan tỏa nên chữa bệnh bởi phương pháp pchờ xạ. Trong dạng liên quan đến AIDS, thuốc kháng sao ngược của virut mang lại kết quả những duy nhất.

KS khởi đầu từ các tế bào nội tế bào phản nghịch ứng với việc lây lan herpesvirut người 8 (HHV-8). Sự khắc chế miễn dịch (quan trọng sinh hoạt bệnh nhân AIDS cùng cần sử dụng thuốc nghỉ ngơi người ghép nội tạng) làm cho tăng năng lực KS ngơi nghỉ người mắc bệnh lây lan HHV-8. Các tế bào khối u bao gồm mẫu mã thoi, giống như những tế bào cơ trơn, các nguim bào tua, với nguyên bào cơ.


Hình thái này thường xuyên xẩy ra ngơi nghỉ người Khủng tuổi hơn (> 60 tuổi), nam giới cội Ý, Do Thái, hoặc Đông Âu. Bệnh không gây đau, thông thường có một số lượng nhỏ dại những tmùi hương tổn bên trên da sống hai chi dưới; sự liên quan đến nội tạng xảy ra 10%. Hình thái này thường không gây tử vong.


Hình thức này là loại dịch vụ phổ biến nhất. Ung thỏng liên quan mang lại AIDS và tiến triển nhanh khô rộng KS cổ xưa. Có những tổn tmùi hương da, thường liên quan cho khía cạnh với thân mình. Triệu hội chứng phổ biến tương quan cho niêm mạc, hạch bạch tiết với con đường tiêu hóa. thường thì KS là biểu thị trước tiên của AIDS.


KS lưu giữ hành


Hình thức này xảy ra ở Châu Phi độc lập cùng với lây truyền HIV. Có 2 nhiều loại chính:


KS bởi ức chế miễn dịch


Hình thức này thường cách tân và phát triển vài ba năm sau khoản thời gian cấy ghép ban ngành. Tiến triển nkhô nóng hoặc chậm rãi, tùy trực thuộc vào tầm khoảng độ ức chế miễn kháng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bảo Mật Cho Website Wordpress Tránh Bị Hacker Dòm Ngó


Các tổn định tmùi hương domain authority là những dát color tím, hồng, hoặc đỏ, không có triệu hội chứng, hoàn toàn có thể kết hợp lại thành mảng và nốt color xanh-tím. cũng có thể bao gồm phù. Thỉnh thoảng, nốt sưng hoặc xâm nhập tế bào mượt với xâm nhập xương. Các tổn định thương thơm niêm mạc mở ra nhỏng những dát, mảng, u màu rạm cho tới color tím. Tổn thương mặt đường tiêu hóa có thể bị chảy máu rất có thể không ít, dẫu vậy thường không tồn tại triệu chứng.


Bệnh nhân AIDS hoặc bệnh nhân chữa bệnh bằng dung dịch ức chế miễn kháng rất cần được Đánh Giá sự tác động phần phía trong ruột bởi CT làm việc ngực với bụng. Nếu CT cõi âm cơ mà gồm triệu bệnh về phổi hoặc tiêu hóa, đề nghị xem xét nội soi phế quản ngại hoặc nội soi đại tràng.


Các thương tổn không nhức hay không buộc phải chữa bệnh. Một hoặc một vài tổn định tmùi hương nghỉ ngơi mặt phẳng có thể được sa thải bằng phương pháp giảm vứt, mổ xoang giá, hoặc đông năng lượng điện. Imiquigian lận cũng sẽ được report là gồm kết quả. Vinblastin nội tmùi hương tổn hoặc interferon alfa cũng có ích. hầu hết tổn tmùi hương với căn bệnh hạch bạch huyết được xạ trị trên vị trí với 10 mang lại trăng tròn Gy.


KS liên quan mang lại AIDS đáp ứng nhu cầu xuất sắc với khám chữa kháng retrovirus (HAART), rất có thể vày cải thiện con số CD4 + với sút mua lượng virut HIV; tuy vậy, bao gồm một số minh chứng cho thấy chất khắc chế protease trong chính sách này có thể ngăn ngừa sự hiện ra mạch. Các người bệnh AIDS cùng với bệnh dịch ko nhức với con số CD4 + > 150/μL với HIV RNA 500 bản sao / mL có thể khám chữa bằng interferon alfa tĩnh mạch. Bệnh nhân với căn bệnh mở rộng hoặc tất cả thương thơm tổn phần phía trong ruột có thể được điều trị liposome doxorubicin trăng tròn mg / m2 tiêm tĩnh mạch máu tự 2 cho 3 tuần. Nếu phác trang bị này không thành công, người mắc bệnh có thể sử dụng paclitaxel. Các tác nhân không giống được phân tích như điều trị cung ứng bao hàm IL-12, desferrioxamine, và retinoid uống. Vì phần đông các quy trình lâm sàng của AIDS căn bệnh lây nhiễm trùng chỉ chiếm ưu thế cho nên khám chữa KS ko kéo dãn cuộc sống đời thường.


KS bởi dung dịch ức chế miễn dịch đáp ứng nhu cầu rất tốt với sự kết thúc sử dụng thuốc này. Tại rất nhiều bệnh nhân ghnghiền tạng, việc giảm liều lượng thuốc ức chế miễn kháng thường xuyên dẫn đến sự việc bớt tổn tmùi hương KS. Nếu cấp thiết sút liều thì nên tiến hành những biện pháp chữa bệnh thông thường trên nơi với hệ thống như trong các bề ngoài KS không giống. Sirolimus cũng có thể cải thiện KS bởi dung dịch khắc chế miễn kháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.