Shy là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Shy là gì

*
*
*

shy
*

shy /ʃai/ tính từ nhút ít yếu, bẽn lẽn, e thẹnto be shy of doing something: dnai lưng dặt không thích thao tác gì cực nhọc tìm kiếm, khó khăn thấy, cực nhọc nắm (từ lóng) thiếu; mấtI"m shy 3d: tôi thiếu hụt ba đồng; tôi mất bố đồng danh từ sự khiêu vũ qua 1 mặt, sự tránh, sự né (thông tục) sự nỉm, sự liệnglớn have a shy at thtục cố kỉnh bắn trúng (mục tiêu); vậy đem mang lại được (loại gì) thử giễu cợt (ai) đụng từ khiêu vũ sang 1 mặt, né, tránh (thông tục) nỉm, liệng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): shyness, shy, shyly


*Xem thêm: Polarized Là Gì ? Công Dụng Và Cách Nhận Biết Là Gì? Công Dụng Và Cách Nhận Biết Là Gì

*

*

shy

Từ điển Collocation

shy adj.

VERBS be, feel, look, seem, sound Please don"t be shy?I won"t eat you! | become, get, go, grow

ADV. desperately, excessively, extremely, painfully, terribly, very As a teenager I was painfully shy. | all She went all shy and hid behind her mother. | almost | a bit, fairly, a little, quite, rather, slightly, somewhat | naturally He is a naturally shy, retiring man. | chronically

PREPhường. of I was a bit shy of them at first. | with You don"t have khổng lồ be shy with me, you know.

Từ điển WordNet


n.

a quichồng throw

he gave sầu the ball a shy lớn the first baseman

v.

start suddenly, as from fightthrow quickly

adj.

easily startled or frightenedwary & distrustful; disposed to avoid persons or things

shy of strangers
Xem thêm: Cách Tải Minecraft Pokemon /How To Install Addon Pixelmon Mod 1

File Extension Dictionary

ShyFile Encrypted Binary Data (Dr. Bootz GmbH)

English Synonym and Antonym Dictionary

shies|shied|shying|shier|shiest|shyer|shyestsyn.: bashful coy demure timidant.: bold

Chuyên mục: Kiến Thức