WHAT IS THE MEANING OF " SIBLING RIVALRY LÀ GÌ TRONG TIẾNG ANH?

Từ vựng chủ đề gia đình - Family không chỉ là có ích đến vấn đề ôn luyện và thi IELTS nhưng bọn chúng còn hỗ trợ ích không hề ít trong tiếp xúc cùng áp dụng giờ đồng hồ Anh hằng ngày. Bài viết này sẽ hỗ trợ những tự vựng cơ bản và nâng cao của chủ thể này. Cùng theo dõi nhé!

1. CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

1 Gathering /'gæðəriɳ/ n. sự tụ tập, cuộc hội họp

He had an impressive speech in front of a large gathering of world leaders.Quý khách hàng sẽ xem: Sibling rivalry là gì

Anh ta bao gồm một bài bác phát biểu rất là tuyệt hảo trước một buổi họp lớn của những công ty lãnh đạo bên trên toàn quả đât.

Bạn đang xem: What Is The Meaning Of " Sibling Rivalry Là Gì Trong Tiếng Anh?

· other word forms: v. gather

2 Obedience /ə'bi:djəns/ n. sự vâng lời, sự nghe lời, sự tuân lệnh, sự phục tùng

They, of course, are not figures of blind obedience.

Tất nhiên, họ chưa phải là hầu như con bạn phục tòng mù quáng.

· other word forms: adv. obediently adj. obedient

3 Permit /'pə:mit/ v. cho phép, cho thời cơ, quá nhận

She will not permit them lớn go out.

Cô ta ko cho phép bầy chúng ra ngoài

· other word forms: v. permission adj. permissive

4 Resemblance /ri'zembləns/ n. sự tương tự nhau, sự tương đồng

There is no resemblance between his & his older brother.

Không bao gồm điểm nào như thể nhau giữa anh ấy cùng anh trai

· other word forms: - resemblance between/ to lớn v. resemble

5 Responsibility /ris,pɔnsə'biliti/ n. trách nát nhiệm, mệnh lệnh, nghĩa vụ

I did it on my own responsibility.

Tôi làm nó bởi vì trách nhiệm của mình.

· other word forms: v. respond adj. responsible adv. responsibly

6 Sacrifice /'sækrifais/ v. hi sinh

She always sacrifices everything for her children.

Cô ấy luôn hy sinh số đông trang bị đến đông đảo đứa con của chính mình.

· other word forms: n. sacrifice adj. sacrificial adv. sacrificially

7 Rivalry /'raivəlri/ n. sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, sự ghen tuông đua, sự ttinh ma tài

David và Venus insist they vày not have a sibling rivalry.

David và Venus nhấn mạnh rằng chúng ta không có cuộc ghen tuông đua thân những anh mẹ.

· other word forms: n. rival (a person) adj. rivalrous v. rival

8 Secure adj. bình an, vững vàng chắc

One of the most important things is to lớn keep his documents secure.

Một trong những điều quan trọng đặc biệt độc nhất vô nhị là duy trì bình yên mang đến tài liệu của anh ấy ta.

· other word forms: n. security adv. securely v. secure

9 Stable /si'kjuə/ adj. vững kim cương, bình ổn, kiên trì, bền bỉ

At this point, he is quite stable.

Về điểm đó, anh ấy hoàn toàn bền chí.

· other word forms: n. stability adv. stably v. stabilize

10 Support /sə'pɔ:t/ n. sự ủng hộ, nơi nương tựa

The pipeline is khổng lồ be built with international tư vấn.

Đường ống này được xây dừng với sự cung ứng của Quốc tế

· other word forms: v. tư vấn adj. supportive

11 Upbringing /'ʌpbriηiη/ n. sự dạy dỗ, sự dạy dỗ dỗ

She is a sản phẩm of a strict upbringing.

Cô ta là sản phẩm của một nền dạy dỗ ngặt nghèo.

12 Willing /'wiliη/ adj. hài lòng, quyết vai trung phong, sẵn sàng chuẩn bị, bao gồm thiện tại ý, trường đoản cú nguyện

That is the reason why we are not willing khổng lồ give sầu up.

Đó đó là lý do bởi sao công ty chúng tôi ko chuẩn bị tự quăng quật.

· other word forms: n. willingness adv. willingly v. will


*

2. CÁC TỪ VỤNG VÀ CẤU TRÚC KHÁC

1. All over the world | ɔ:l ˈəʊvə ðə wɜːld/ mọi các nơi

2. Be crowded with /bi ˈkraʊdɪd wɪð/ đông đúc

3. Close-nit /close-nit/ quan hệ giới tính ràng buộc, đoàn kết

4. Family rule /ˈfæməli ruːl/ quy tắc vào gia đình

5. Frankly /ˈfræŋkli/ thẳng thắn, trung thực

6. Give someone a hand = help some one giúp ai một tay

7. Great grandfather /ˌgreɪt ˈɡrænfɑːðə/ ông cố

8. Harmonious /hɑːˈməʊnɪəs/ không tồn tại sự sự không tương đồng hoặc ác cảm

9. Household chores /ˈhaʊshəʊld tʃɔːz/ việc nhà, câu hỏi vặt vào nhà

10. Mischief /ˈmɪstʃɪf/ trò tinh nghịch, tinc quái

11. Night shift /naɪt ʃɪft/ ca đêm

12. Join hands = work together /dʒɔɪn hændz = ˈwɜ:k təˈɡeðə/ thuộc thao tác, tầm thường sức

13. Project /prəˈdʒekt/ dự án, đề án

14 Run the household /ˈrʌn ðə ˈhaʊshəʊld/ coi sóc Việc nhà

15 To be allowed khổng lồ vì chưng sth / əˈlaʊd du: sth/ được phnghiền làm gì

16 To be under pressure / ˈʌndə ˈpreʃə/ dưới sức xay, áp lực

17 To be willing lớn sb / ˈwɪlɪŋ sb/ sẵn lòng thao tác gì

18 To get on well with /ˈget ˈɒn ˌwel wɪð/ sinh sống hòa thuận

19 To get together /ˈget təgeðə/ tụ hợp lại

20 To leave home page khổng lồ school /ˈli:v həʊm skuːl/ mang lại trường

21 To let sb khổng lồ bởi sth khiến cho ai làm việc gì

22 To make a decision = lớn decide /ˈmeɪk ə dɪˈsɪʒn / quyết định

23 To permit sb lớn vày sth / pəˈmɪt/ cho phép ai có tác dụng gì

24 To permit doing sth được cho phép làm cho gì

25 To play triông xã (on sb) / pleɪ trɪk/ chơi xỏ ai

26 To rush to / rʌʃ ː/ xông tới, lao tới

27 To share one’s feeling / ˈʃeər wʌnz ˈfiːlɪŋ/ chia sẻ tình cảm

28 To take the responsibility for doing / rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti / chịu đựng trách rưới nhiệm làm gì

29 Take out= remove / rɪˈmuːv/ xoá sạch, tẩy sạch sẽ, làm mất đi

30 Well behaved /ˌwel bɪˈheɪvd/ cư xử đề xuất phép


*

3. BÀI TẬP.. TRẮC NGHIỆM TỪ VỰNG

1. It was quite another to lớn trick her _____ betraying her father

A. in B. to C. inlớn D. for

2. She didn’t want the _____ of a baby.

A. responsible B. responsibility C. respond D. responsibly

3. He strongly _____ his mom in appearance & in temperament.

A. resemble B. is resembled C. resembles D. resembled

4. Mom always had a good _____ with her sisters and brothers in her family. A. relationship B. liên kết C. tie-in D. connection

5. They often _____ more time on playing with the first child.

A. exhaust B. run C. use D. spend

6. She has two older _____ khổng lồ learn from, but she may also depover on them too much.

Xem thêm: Versions Of Rpg Maker Là Gì, Thông Tin, Link Download, File Hỗ Trợ

A. frikết thúc B. siblings C. elder D. people

A. look after B. pay attention to C. focus on D. heal

8. Don’t make noise, children! Parents are _____ .

A. sleep B. sleeping C. being slept D. slept

9. Children are _____ in gardening, they can work in the garden for hours.

A. excited B. interesting C. exciting D. interested

10. You won’t be allowed _____ the church unless you wear a suit và tie.

A. inlớn B. in C. to lớn D. on

11. She couldn’t imagine an _____ with no parents, a clan of brothers who hated hyên, and no ability to lớn change his nature.

A. upbringing B. training C. nurture D. instruction

12. Parents help their children _____ more social và emotional skills than friends vì.

A. developed B. develop C. developing D. development

13. She was on her way khổng lồ meet her parents at a _____ gathering.

A. family B. meeting C. assembly D. group

14. If parents play with their children more then they will learn how to be more _____.

A. sociably B. social C. sociable D. unsociable

15. They become extremely self-conscious and may be overly _____ about their appearance.

A. nervous B. sensitive C. unstable D. emotional

16. Within a year, boys and girls can gain an average of 4.1 inches and 3.5 inches in _____ respectively.

A. height B. tall C. short D. high

17. Watching too much _____ on TV và in đoạn phim games is the main reason which increases in violence amuốn young people.

A. violences B. violent C. violence D. violently

18. She is very cthua trận _____ her mother-in-law & I am happy about that.

A. to B. in C. down D. up

19. Does your son really enjoy _____ with his mom on every single weekend? A. hanging up B. hanging out C. hanging off D. hanging around

trăng tròn. The study found a svào between a lachồng of friends and sibling _____ .

A. rival B. rivalled C. rivaling D. rivalry

21. I have a lot more in _____ with my friends than with my family.

A. ordinary B. exceptional C. comtháng D. familiar

22. He has established a cthua kém _____ with an older thành viên of his family.

A. stranger B. gap C. friover D. connection

23. To raise a child to _____ requires your heart, energy, time & wealth.

A. adulthood B. old C. girlhood D. childhood

24. Who are you most _____ to lớn in your family?

A. lượt thích B. same C. similar D. resemble

25. The final stage before adulthood is _____ .

A. adolescence B. baby C. middle-age D. old


*

4. ĐÁPhường ÁN + GIẢI THÍCH

1. C Into: vào cấu trúc: Triông chồng sb into lớn st/doing st = Lừa ai làm gì

2. B Responsibility: trách nhiệm. Câu yêu cầu một danh từ sau mạo từ the. 3. C Resemble: giống như ai. Câu cần một động trường đoản cú chia sinh sống thì hiện nay dễ dàng với nhà ngữ he diễn ra một thực sự. Lưu ý: rượu cồn từ bỏ resemble ko cần sử dụng ở dạng tiêu cực.

4. A Have sầu a good relationship with somebody: bao gồm quan hệ xuất sắc với ai 5. D Spend: trong cấu trúc: spover something on something/on doing something = dành đồ vật gi để gia công gì

6. B Sibling: anh mẹ ruột, phù hợp cùng với nghĩa của câu: Cô ta gồm hai tín đồ chị để giao lưu và học hỏi cơ mà cô ấy lại lệ thuộc vào bọn họ vô số.

7. A Look after: quan tâm, cân xứng với nghĩa của câu: Bác sĩ là một công việc tuyệt vời, nó cho ta cơ hội được âu yếm sức mạnh đến đa số fan. 8. B Sleeping: đã ngủ. Câu nên một rượu cồn tự chia ở thì tiếp nối nhằm mô tả một hành vi đang ra mắt. Dấu hiệu phân biệt cho nên câu mệnh lệnh “Don’t make noise, children!” Công thức thì HTTD: S + be + V-ing

9. D Interested: trong cấu trúc: Be interested in st/doing st = hứng trúc thao tác làm việc gì

10. A Into: giới tự chỉ về sự việc vận động bước vào trong, phù hợp với ngữ cảnh câu: Bạn ko được phnghiền vào vào thánh địa nếu không mặc vest với treo cà vạt In: giới từ bỏ chỉ tâm lý đang nghỉ ngơi bên trong; To: giới tự chỉ hướng, phía làm sao đó; On: giới tự chỉ vị trí bên trên

11. A Upbringing: sự dạy dỗ/ dạy dỗ, cân xứng với ngữ chình ảnh với nghĩa của câu. Nurture: cũng là sự khuyên bảo tuy thế không phù hợp bởi nurture ko đứng sau mạo từ an

12. B Develop: cải tiến và phát triển. Phù phù hợp với cấu trúc: help somebody (to) bởi vì something: giúp sức ai có tác dụng gì

13. A Family: vào các trường đoản cú cố định và thắt chặt family gathering: hội tụ gia đình

14. C Sociable: hòa đồng. Phù hợp với nghĩa của câu bắt buộc một tính từ bỏ sở hữu nghĩa lành mạnh và tích cực. Unsociable: cũng chính là tính từ dẫu vậy mang nghĩa trái ngược cùng không phù hợp với nghĩa của câu.

15. B Sensitive: nhạy cảm. Phù phù hợp với nghĩa của câu: Họ trlàm việc yêu cầu trường đoản cú ái và quá nhạy cảm về vẻ hình thức của chính bản thân mình.

16. A Height: trong kết cấu (number) in height: cao bao nhiêu. Ví dụ: 2 metres in height: cao 2 mét Cách mô tả khác: (number) tall/short/hight. Ví dụ: 2 metres tall, 2 metres short, 2 metres high.

17. C Violence: sự/ chình họa đấm đá bạo lực. Câu nên một danh từ bỏ thua cuộc động tự watch: watch st. Đáp án A: Violences là không nên vày violence là danh từ bỏ không đếm được, nên không có “s”

18. A To: trong cấu trúc: be cthua to lớn sb: gần cận, thân mật với ai

19. B Hanging out: đi dạo. Phù phù hợp với nghĩa của câu. Hanging up: tắt sản phẩm (năng lượng điện thoại), dứt cuộc trò chuyện; Hang around with sb: dành riêng thời gian thuộc ai; Hang off: không có nhiều động từ này.

20. D Rivalry: vào cụm từ cố định và thắt chặt sibling rivalry: sự ghen tuông đua cùng với các anh người mẹ ruột.

22. D Connection: côn trùng liên hệ/ quan hệ tình dục. Phù hợp với nghĩa của câu: Anh ta tất cả quan hệ gần gũi với cùng 1 thành viên to tuổi rộng trong mái ấm gia đình.

23. A Adulthood: tuổi trưởng thành và cứng cáp. Phù đúng theo nghĩa của câu: hầu hết nghiên cứu cho rằng áp lực đè nén ở tuổi cứng cáp rất có thể là do tuổi thơ không mấy niềm hạnh phúc. Girlhood (n): thời bé gái; Boyhood (n): thời niên thiếu (của nhỏ trai)

24. C Similar: vào cấu trúc: be similar to lớn sb/st = kiểu như ai, giống như mẫu gì

25. A Adolescence: thời niên thiếu thốn, tuổi thiếu niên. Phù hợp với nghĩa của câu: Giai đoạn sau cuối trước khi bước vào tuổi trưởng thành và cứng cáp Gọi là tuổi niên thiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.